Algemene voorwaarden

Met de juiste voorwaarden bent u ervan verzekerd dat u zaken doet met een goede partij. Download hieronder de algemene voorwaarden als pdf-bestand.

Mike Vissers Bestratingen maakt gebruik van de volgende algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1 | DEFINITIES 

 1. De ondernemer, aangesloten bij Mike Vissers Bestratingen, verder te noemen ‘ondernemer’ verricht de volgende werkzaamheden:
  • Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  • Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen.Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  • Het leveren van benodigde materialen ten behoeve van eigen gebruik of onder punt a en b genoemde werkzaamheden.
  • Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 2. Materialen
  • Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
  • Dode materialen: alle overige producten en materialen alsmede zand, grond, teelaarde en compost.
 3. Afnemer
  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.
 4. Offerte
  Een schriftelijk aanbod van de ondernemer tot het aannemen van werk.
 5. Aanneming van werk
  Het verrichten van werkzaamheden, genoemd onder 1.1, welke afnemer en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.
 6. Vrij of regiewerk
  Alle werkzaamheden genoemd onder artikel 1.1 welke niet vallen onder die zoals in artikel 1.5 omschreven zijn en die tussen afnemer en ondernemer zijn overeengekomen.
 7. Uurloon
  De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de afnemer wordt het totale aantal uren in rekening gebracht welke de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van reistijd.
 8. Overeenkomst
  Een overeenkomst tot aanneming van werk. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk tot stand komen na ondertekening van een offerte door de afnemer.

ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID                                                  

Voor het aangaan van de overeenkomst wordt de afnemer op de hoogte gesteld van deze voorwaarden. Deze zijn kosteloos beschikbaar of worden kosteloos beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 3 | TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST (OFFERTE/AANBOD)

 1. Een offerte wordt ten allen tijde schriftelijk uitgebracht.
 2. Een uitgebrachte offerte bevat een compleet en duidelijk beeld van te verrichten werkzaamheden, gebruikte materialen en de totale arbeidskosten.
 3. Op de door de ondernemer gemaakte tekeningen, schetsen en afbeeldingen rusten intellectueel eigendomsrecht. De ondernemer blijft, tenzij anders vermeld in de offerte, ten allen tijde eigenaar van deze werken. Vermenigvuldiging van deze werken is zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer niet toegestaan.
 4. Een uitgebrachte offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte tenzij anders overeengekomen. De afnemer kan alleen een beroep doen op (de inhoud van) de offerte indien hij ervoor gezorgd heeft dat een ondertekend exemplaar van de offerte binnen deze termijn bij de ondernemer in het bezit is.
 5. Bij het aanbrengen van een nieuwe offerte komt de eerder uitgebrachte offerte te vervallen. Een nieuwe offerte wordt aan de afnemer overhandigd.
 6. De ondernemer kan niet worden gehouden aan zijn offerte indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Een offerte met samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een deel van de opgegeven prijs.
 8. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk).
 9. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 | OVEREENKOMST                                                             

 1. Acceptatie van de offerte geschiedt door ondertekening van de offerte. Wanneer de offerte niet binnen de gestelde termijn is ontvangen door de ondernemer dan komt deze automatisch te vervallen.
 2. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien en op het moment dat de afnemer er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 4. Is voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de afnemer de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen. Daarop dient de afnemer de ondernemer een redelijke termijn te bieden voor uitvoering van de werkzaamheden.
 5. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit de overeenkomst te laten verrichten door derden.
 6. Indien de afnemer in gebreke mocht komen in een deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens de ondernemer gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (inclusief kosten) aan de zijde van de ondernemer die hier direct of indirect uit ontstaat.
 7. Wanneer werkzaamheden dit redelijkerwijs verlangen is de ondernemer verplicht zich, voor aanvang van de werkzaamheden, te informeren naar de aanwezigheid van bekabeling en leidingen in de grond.

ARTIKEL 5 | PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN OVEREENKOMST         

 1. De prijs die de afnemer in geval van aanneming moet betalen wordt vooraf overeengekomen. In geval van vrij of regiewerk wordt een uurloon overeengekomen.
 2. In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Het tijdstip van bestelling is hiervoor bepalend.
 3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de afnemer bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Tussentijdse prijswijzigingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften en/of CAO-bepalingen worden doorberekend aan de afnemer.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen ondernemer en afnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  Eén en ander kan leiden tot een aanpassing van de overeengekomen aanneemsom en termijn van uitvoering van de overeenkomst.
 6. Als gevolg hiervan dient voor aanvang van de werkzaamheden, een schriftelijk akkoord van de afnemer te zijn ontvangen.

ARTIKEL 6 | WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK                       

 1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk of mondeling te worden overeengekomen en vastgesteld in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zal, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de ondernemer en de afnemer onderling worden verrekend.

ARTIKEL 7 | OPSCHORTING, TUSSENTIJDSE OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST           

 1. De ondernemer is gerechtigd de nakoming van de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden, indien:
  • de afnemer de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer redelijkerwijs mag aannemen dat de afnemer de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet na zal komen.
 2. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is de ondernemer gerechtigd tot het verhalen van de schade, inclusief de gemaakte kosten, welke direct en indirect is ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ondernemer op de afnemer direct opeisbaar. Wanneer de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 4. Wanneer de ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. De afnemer is, uit hoofde van wanprestatie, wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken is de ondernemer bevoegd om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Dit zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de afnemer. De vorderingen van de ondernemer op de afnemer zijn na opzegging direct opeisbaar.

ARTIKEL 8 | OVERMACHT                                                                     

 1. De ondernemer is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting naar de afnemer, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. De ondernemer kan zich ook beroepen op overmacht wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Gedurende de periode van overmacht kan de ondernemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel ondernemer als afnemer de overeenkomst ontbinden. Dit zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 5. Wanneer de ondernemer bij het intreden van overmacht aan een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan is de ondernemer gerechtigd dit gedeelte apart te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst was.

ARTIKEL 9 | LEVERING                                                                        

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de gekochte goederen/diensten beantwoorden aan de overeenkomsten en afgestemd zijn op bestemming of gebruikersdoel.
  • Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de afnemer een vaste of vermoedelijke levertijd overeen komen.
  • Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd van meer dan twee dagen heeft de ondernemer het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de afnemer overeen te komen.
 2. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weer- of (tijdelijke) terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang de omstandigheden duren.
 3. Afnameverplichting: De afnemer is verplicht de bestelde c.q. eerder gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd worden op het afgesproken adres dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

ARTIKEL 10 | OPLEVERING                                        

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de afnemer. In beginsel worden werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de afnemer het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk het gehele werk als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 11 | BETALING                                                                      

 1. Betaling dient tijdig te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Wanneer betaling in termijnen overeen is gekomen, dan dient de afnemer te betalen volgens de termijnen zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 3. Indien de afnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim.
 4. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente.
 5. Bij niet tijdige betaling heeft de ondernemer de bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.
 6. Indien de afnemer met tijdige betaling in gebreke blijft is de ondernemer, na aanmaning, gerechtigd incassokosten bij de afnemer in rekening te brengen. Indien de afnemer een consument is worden incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Indien de afnemer een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die beroeps- of bedrijfsmatig handelt bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.

ARTIKEL 12 | TRANSPORTRISICO’S                                                         

Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 | EIGENDOMSVOORBEHOUD                           

 1. Alle door de ondernemer, in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met de afnemer gesloten overeenkomst is nagekomen.
 2. Door de ondernemer geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of enige andere wijze te bezwaren.

ARTIKEL 14 | CONFORMITEIT                                                               

 1. De ondernemer staat in voor kwaliteit van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Een en ander met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde levende materialen wordt door de ondernemer ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
 3. In geval van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de afnemer of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 15 | KLACHTEN                                                           

 1. Klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst alsmede geleverde goederen dienen door de afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.
 2. Klachten gedurende uitvoering van de overeenkomst/levering van de materialen dienen bij constatering schriftelijk te worden ingediend.
 3. De afnemer wordt niet ontslaan in de normale zorg voor de geleverde materialen/uitgevoerde werkzaamheden na het indienen van een klacht.
 4. Het nalaten van voldoende onderhoud na oplevering kan ertoe leiden dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan het geschil door zowel ondernemer als afnemer worden voorgelegd aan Mike Vissers Bestratingen.
 6. Klachten over gebreken voortvloeiende uit de overeenkomst tussen ondernemer en afnemer zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 16 | GESCHILLEN                                                               

 1. Geschillen tussen de afnemer en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en materialen, kunnen zowel door de afnemer als door de ondernemer worden voorgelegd aan Mike Vissers Bestratingen. Het geschil dient schriftelijk te worden gemeld via e-mail (info@mikevissers-bestratingen.nl)
 2. Een geschil wordt door Mike Vissers Bestratingen slechts in behandeling genomen indien de afnemer zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij Mike Vissers Bestratingen aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de afnemer een geschil voorlegt aan Mike Vissers Bestratingen is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil wil voorleggen, moet deze de afnemer schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 5. Mike Vissers Bestratingen doet een advies aan partijen welke niet bindend is.

ARTIKEL 17 | MILIEUASPECTEN BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

De ondernemer zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en of reststoffen die bij uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

ARTIKEL 18 | AANSPRAKELIJKHEID                                           

 1. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 2. De afnemer dient bij de ondernemer hem bekende eigenschappen en/of omstandigheden te melden ter zake waarvan mogelijk schade voor de ondernemer en/of derden zou kunnen ontstaan. Indien door gebrek aan informatie schade ontstaat bij de ondernemer en/of derden dan is afnemer daarvoor aansprakelijk.
 3. Op de afnemer rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 4. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
 5. De afnemer vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de afnemer of door derden die de afnemer daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, schuld, verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afnemer.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of gehele werk.